Piaristická ul. č. 8
911 01 Trenčín
nonstop linka
+421 911 406 561
en sk
”Quality matters”
”Quality matters”

O nás

Slovak Research Center disponuje skúseným tímom investigátorov, študijných koordinátorov a študijných sestier. Všetci, ktorí sa zúčastňujú klinického skúšania, absolvovali školenie o správnej klinickej praxi (GCP training) a sú pravidelne preškolovaní. Naším hlavným cieľom je realizácia klinických skúšaní II., III. a IV. fázy na vysokej profesionálnej a odbornej úrovni.

Naši lekári participovali na skúšaniach v rôznych oblastiach medicíny, vrátane onkológie (podrobnejšie informácie a zoznam indikácií nájdete v záložke Úvod/Pre zadávateľov klinických skúšaní/Doterajšie klinické skúšania)

Náš študijný tím má skúsenosti s odberom a spracovávaním rôznych vzoriek biologického materiálu za účelom farmakokinetickej, farmakodynamickej a farmakogenetickej analýzy. Všetci členovia študijného tímu aktívne pracujúci s biologickým materiálom majú platný IATA certifikát a absolvovali IATA tréning. Materiál uskladňujeme v mrazničkách s teplotou -20°C a -80°C, následne ho zasielame kuriérskou službou v suchom ľade do laboratórnych centier v zahraničí. Spolupracujeme s rôznymi certifikovanými pracoviskami ako napr. CT, MRI, nukleárnou medicínou, laboratóriami, nemocnicami v regionálnej aj celoštátnej pôsobnosti. Výsledky zobrazovacích vyšetrení ako napr. CT scan, MRI scan zasielame elektronicky do nezávislých hodnotiacich centier.

Kladieme dôraz na kvalitu získaných dát a informácií, ich spracovanie, dokumentáciu a jej následnú archiváciu. Uvedomujeme si ich význam pre výsledky klinického skúšania. Máme skúsenosti so zadávaním dát do CRF (Záznamový formulár účastníka klinického skúšania) v papierovej a elektronickej forme. V súčasnosti využívame len elektronické dotazníky a elektronické CRF. S IVRS systémom (interaktívny telekomunikačný systém) komunikujeme aj telefonicky, aj elektronicky. Klinické skúšania vykonávame v súlade s pravidlami správnej klinickej praxe, európskou direktívou, lokálnou legislatívou a protokolom zadávateľa. Počas vykonávania klinického skúšania sme absolvovali niekoľko interných a externých auditov a na jednom centre s ktorým spolupracujeme bola inšpekcia zo ŠUKL-u.

Naši lekári pracujú s najmodernejším vybavením, ktoré je potrebné na správnu diagnostiku a terapiu pacientov. Prístrojové vybavenie na všetkých našich spolupracujúcich pracoviskách je pravidelne kalibrované, všetky certifikáty sú na vyžiadanie k dispozícii.

Slovak research center je ako jediná spoločnosť zaoberajúca sa pomocou pri klinickom skúšaní členom Society of Clinical Research sites – je to organizácia, ktorá združuje profesionálne centrá klinického skúšania, ponúka im možnosť dodatočného vyškolenia formou webex mítingov, organizuje Site Solutions Summits, kde sa členovia stretávajú a vymieňajú si skúsenosti.