Piaristická ul. č. 8
911 01 Trenčín
nonstop linka
+421 911 406 561
en sk
”Quality matters”
close-menu

O nás

Naši lekári participovali na skúšaniach v rôznych oblastiach medicíny, vrátane onkológie (podrobnejšie informácie a zoznam indikácií nájdete v záložke Úvod / Pre zadávateľov / Doterajšie klinické skúšania).

Náš študijný tím má skúsenosti s odberom a spracovávaním rôznych vzoriek biologického materiálu za účelom farmakokinetickej, farmakodynamickej a farmakogenetickej analýzy. Všetci členovia študijného tímu aktívne pracujúci s biologickým materiálom absolvovali IATA tréning a majú platný IATA certifikát. Materiál uskladňujeme v mrazničkách s teplotou -20 °C a -80 °C, následne ho zasielame kuriérskou službou v suchom ľade do laboratórnych centier v zahraničí. Spolupracujeme s rôznymi certifikovanými pracoviskami ako napr. CT, MRI, nukleárnou medicínou, laboratóriami, nemocnicami v regionálnej aj celoštátnej pôsobnosti. Výsledky zobrazovacích vyšetrení ako napr. CT scan, MRI scan zasielame elektronicky do nezávislých hodnotiacich centier.

Kladieme dôraz na kvalitu získaných dát a informácií, ich spracovanie, dokumentáciu a jej následnú archiváciu. Uvedomujeme si ich význam pre výsledky klinického skúšania. Máme skúsenosti so zadávaním dát do CRF (Záznamový formulár účastníka klinického skúšania) v papierovej a elektronickej forme. V súčasnosti využívame denníky a dotazníky pacienta prevažne v elektronickej podobe. Máme skúsenosť s používaním rôznych IVRS (interaktívny telekomunikačný system) systémov. Klinické skúšania vykonávame v súlade s pravidlami správnej klinickej praxe, európskou direktívou, lokálnou legislatívou a protokolom zadávateľa. Počas vykonávania klinického skúšania naše centrá absolvovali niekoľko interných a externých auditov a na dvoch centrách, s ktorými spolupracujeme bola inšpekcia zo ŠÚKL-u. Naši lekári pracujú s moderným vybavením, ktoré je potrebné na presnú diagnostiku a liečbu. Prístroje na všetkých našich centrách sú pravidelne kalibrované, certifikáty sú k dispozícii na vyžiadanie.

Slovak Research Center je ako jediná slovenská spoločnosť členom Society for Clinical Research Sites. Society for Clinical Research Sites je prvou organizáciou, ktorej hlavným zámerom je zastupovať záujmy centier klinického výskumu. SCRS dáva centrám “hlas“, miesto pri stole na diskusiu a možnosť zúčastňovať sa na diskusiách a rozhodnutiach, ktoré nakoniec ovplyvňujú klinické výskumné pracoviská a priemysel ako celok. SCRS ponúka centrám možnosť dodatočného vyškolenia formou webex mítingov, organizuje Site Solutions Summits, kde sa členovia stretávajú a vymieňajú si skúsenosti.